Форсайт і краудсорсинг у формуванні стратегії економічного розвитку регіону.

        Економічне зростання і процвітання Херсонщини у майбутньому залежать не тільки від географічного положення, наявності ресурсів та історії розвитку, а й від усвідомлених, цілеспрямованих і організованих зусиль громадянського суспільства, бізнесу та державних органів влади нашого регіону.

    1. Форсайт. Проектування майбутнього на основі досягнення суспільного консенсусу щодо напрямків розвитку    й умов конкуренції.

        " Стратегія, на нашу думку, це поточне розуміння цілей розвитку регіонального економічного простору, шляхів їхнього досягнення й механізмів взаємодії різних суспільно-економічних груп для їхнього обговорення, уточнення й зміни у майбутньому.

        Виходячи з принципів мережевої побудови економічних взаємодій, процес розробки стратегії повинен бути побудований таким чином, щоб у нього були залучені всі провідні соціально-економічні групи регіону, які представляють різні інтереси.

        Основним принципом формування стратегії розвитку регіонального економічного простору у межах системно-тектологічного підходу виступає узгодження інтересів різних соціально-економічних груп, а не нав’язування вже готової стратегії, як це часто буває у вітчизняній управлінській практиці.

        Узгодження інтересів – складне завдання, яке не завжди можна успішно вирішити. Особливо важким є це завдання, коли мова йде про короткострокові цілі і поточні інтереси. Оскільки на цьому етапі виникає занадто багато протиріч, отже існує дуже мала ймовірність досягнення консенсусу. Тому узгодження інтересів необхідно починати з довгострокових цілей і орієнтирів.

        Процедура узгодження цілей повинна бути побудована таким чином, щоб можна було рухатися крок за кроком від більш віддалених цілей до менш віддалених, від цілей до шляхів їхнього досягнення й механізмів реалізації рішень. Тому одним з перших завдань є визначення бажаного майбутнього.

        Широке обговорення майбутнього й досягнення згоди між провідними соціально-економічними групами – основа формування стратегії розвитку регіонального економічного простору. При цьому мається на увазі відкрите зіткнення ідей під час обговорення майбутнього й конструктивна взаємодія різних суспільних сил у сьогоденні. Згода про шляхи розвитку в майбутнє повинна бути досягнута раніше, ніж майбутнє перетвориться в сьогодення. Розуміння майбутнього – це не вільні фантазії. Воно має базуватись на розумінні глобальних процесів у світі, тенденцій світового економічного розвитку й сутності глобальної конкуренції.

        Розвиваючи стратегію, необхідно переорієнтувати суспільний погляд, від обговорення минулого перейти до активного обговорення майбутнього. Цей процес не відбудеться сам по собі він вимагає спеціальної організації. Відповідне організуюче начало має бути закладене в самому механізмі формування стратегії розвитку регіонального економічного простору.

        Стратегія не є застиглим програмним документом, що декларує розвиток суспільства або містить звід готових рішень. Важливе значення має система зворотних зв’язків і основна парадигма. Парадигма визначає бачення поточної ситуації та її оцінку, границі системи й стратегічні цілі. У результаті дій можуть бути змінені стратегія, розуміння границь системи й оцінка поточної ситуації. Саме ці характеристики визначають розуміння стратегії, як процесу, що розвивається.

        Основною метою стратегії постіндустріального розвитку регіонального економічного простору є створення умов для росту добробуту населення, який у свою чергу визначається якістю економічного, соціального й екологічного просторів. Для досягнення основної мети необхідно створити в регіональному економічному просторі умови, що сприятимуть виникненню й розвитку конкурентоспроможних підприємств, включаючи:

1. сучасну інфраструктуру (зв’язок, дороги, житло, транспорт, сфера обслуговування); економічну інфраструктуру (ринкові інститути);

2. умови для формування й нагромадження знань, що сприяють розвитку інновацій;

3. соціальне середовище, що заохочує розвиток інновацій і продуктивну соціальну взаємодію.

        Одним з найбільш ефективних шляхів реалізації управлінської стратегії є сценарний підхід, який може бути використаним за умов наявності суб’єкта управління регіоном з реальними повноваженнями. В основі сценарного підходу лежить визначення основних цілей розвитку і потенційних резервів для їхнього досягнення." (Бавико О.Є. Формування стратегії постіндустріального розвитку регіонального економічного простору [Електронний ресурс] / О.Є. Бавико // Ефективна економіка. – 2012. – № 7. – Режим доступу :  http://www.economy.nayka.com.ua.)

 

        Мета форсайта- скласти кілька сценаріїв можливого розвитку регіону, зробити «розмітку простору майбутнього», яка необхідна для вибору базового сценарію та розробки стратегії «будівництва майбутнього». Сам базовий сценарій і  стратегія повинні формуватися у спільній роботі всіх зацікавлених  суб'єктів, що приймають рішення: влади, бізнесу, суспільства.

        Основна мета форсайта складається не тільки в утвердженні певних тез щодо майбутнього, а й розгортанні громадського діалогу між ключовими суб'єктами розвитку і «фігурами впливу» щодо перспектив і завдань розвитку Херсонщини. Тільки в рамках такого діалогу між владою, бізнесом і інтелектуальним співтовариством може бути створена реалістична стратегія розвитку регіону.