Форсайт

ФОРСАЙТ

        Форсайт (англ. Foresight - бачення майбутнього) - метод, технологія, процес систематичних спроб заглянути у віддалене майбутнє науки, технології, економіки та суспільства на основі масштабного опитування експертів з метою визначення областей стратегічних досліджень і технологій, які ймовірно зможуть принести найбільші економічні та соціальні вигоди; комплексний механізм, який досягає результатів за рахунок поєднання системи методів; найчастіше використовуються метод Дельфі, SWOT аналіз та / або аналіз інформаційних потоків, методика фокус-груп або панелей експертів та сценарна планування; невід'ємна основа форсайта - масштабне опитування експертів: японський національний форсайт залучає до себе тисячі кваліфікованих експертів, в європейських країнах нижньою межею вважається сотня учасників, в Китаї - кілька тисяч.  

        Форсайт - методика довгострокового прогнозування науково-технологічного та соціального розвитку, заснована на опитуванні експертів. Форсайт являє собою систему методів експертної оцінки стратегічних напрямів соціально-економічного та інноваційного розвитку, виявлення технологічних проривів, здатних вплинути на економіку і суспільство в середньо- і довгостроковій перспективі. Форсайт орієнтований на визначення можливих варіантів майбутнього. Основою для оцінки варіантів майбутнього є експертні оцінки. Методологія Форсайт увібрала в себе десятки традиційних і достатньо нових експертних методів. При цьому відбувається їх постійне вдосконалення, відпрацювання прийомів і процедур, що забезпечує підвищення обґрунтованості передбачення перспектив науково-технічного та соціально-економічного розвитку. Основний вектор розвитку методології спрямований на більш активне і цілеспрямоване використання знань експертів, що беруть участь в проектах. Зазвичай в кожному з форсайт-проектів застосовується комбінація різних методів, в числі яких експертні панелі, Дельфі (опитування експертів у два етапи), SWOT-аналіз, мозковий штурм, побудова сценаріїв, технологічні дорожні карти, дерева релевантності, аналіз взаємного впливу та ін. щоб врахувати всі можливі варіанти і отримати повну картину залучається, як правило, значне число експертів. Так, в японських довгострокових прогнозах науково-технологічного розвитку, що проводяться кожні п'ять років, бере участь більше 2-х тисяч експертів, які представляють всі найважливіші напрями розвитку науки, технологій і техніки, а в останньому корейському проекті брали участь більше 10 тисяч експертів. Форсайт орієнтований не тільки на визначення можливих альтернатив, але й на вибір найбільш бажаних з них. У процесі вибору застосовуються різні критерії для визначення найбільш бажаних варіантів. Так, наприклад, при виборі критичних технологій, може використовуватися критерій досягнення максимального економічного зростання, а при побудові технологічної дорожньої карти для галузі - виявлення потенційних ринкових ніш і вибір технологій, що дозволяють максимально швидко розробити конкурентоспроможні продукти для виникаючих ринків. Вибір стратегії розвитку проводиться на основі послідовності широких експертних консультацій, що дозволяє передбачати найнесподіваніші шляхи розвитку подій і можливі «підводні камені».

       Форсайт виходить з того, що наступ «бажаного» варіанти майбутнього багато в чому залежить від дій, що вживаються сьогодні, тому вибір варіантів супроводжується розробкою заходів, що забезпечують оптимальну траєкторію інноваційного розвитку. Форсайт-проекти в якості центрального компонента включають перспективи розвитку науки і технологій. Зазвичай ці питання стають предметом обговорення не тільки вчених, але й політиків, бізнесменів, фахівців-практиків з різних галузей економіки. Результатом таких обговорень стає поява нових ідей, пов'язаних з удосконаленням механізмів управління наукою, інтеграцією науки, освіти і промисловості і, в кінцевому рахунку, підвищення конкурентоспроможності країни, галузі чи регіону. Крім того, вже сама організація систематичних спроб «заглянути в майбутнє» призводить до формування більш високої культури управління і в результаті - до формування більш обгрунтованою науково-технічної та інноваційної політики.

        Форсайт-проекти орієнтовані не тільки на отримання нового знання у формі доповідей, набору сценаріїв, рекомендацій і т. П. Важливим результатом є розвиток неформальних взаємозв'язків між їх учасниками, створення єдиного уявлення про ситуацію. У ряді проектів формування горизонтальних мереж, майданчиків, в рамках яких учені та бізнесмени, викладачі вузів і чиновники, фахівці суміжних областей можуть систематично обговорювати спільні проблеми, розглядається як один з головних ефектів.

        Форсайт організується як систематичний процес, який повинен бути ретельно спланований і організований. Як правило, Форсайт-проекти здійснюються досить регулярно, іноді за повторюваною схемою (подібно японському довгостроковиму  прогнозом, який проводиться кожні 5 років, починаючи з 1971 року), в інших випадках дослідження проводяться як послідовність взаємопов'язаних проектів, націлених на вирішення комплексу взаємопов'язаних завдань і формування узгодженого уявлення про довгострокові перспективи розвитку технологій, інновацій та суспільства.

         Форсайт являє собою значно більш комплексний підхід, ніж традиційне прогнозування: прогнози, як правило, формуються вузьким колом експертів і в більшості випадків асоціюються з передбаченнями  малокерованими подіями (прогноз курсів акцій, погоди, спортивних результатів та ін.). В рамках форсайта йде мова про оцінку можливих перспектив інноваційного розвитку, пов'язаних з прогресом науки і технологій, окреслюються можливі технологічні горизонти, які можуть бути досягнуті при вкладенні певних засобів і організації систематичної роботи, а також ймовірні ефекти для економіки і суспільства. Форсайт завжди передбачає участь (часто шляхом проведення інтенсивних взаємних обговорень) багатьох експертів з усіх сфер діяльності, в тій чи іншій мірі пов'язаних з тематикою конкретного форсайт-проекту, а іноді і проведення опитувань певних груп населення (жителів регіону, молоді і ін.), прямо зацікавлених у вирішенні проблем, що обговорюються в рамках проекту. Третя відмінність Форсайту від традиційних прогнозів  -- націленість на  практичні заходи  по роботі у визначених пріоритетних напрямках. І головне – Форсайт дозволяє передбачити  майбутнє,яке неможливо передбачити екстраполяцією минулого.

 

Коментарі

 

Іван Черемісін

Форсайт

"Форсайт - это прежде всего инструмент коммуникации людей на тему своего будущего.
Чем больше влияние на это будущее у людей, тем более сильный получается форсайт.
В ситуации, когда борется много разных структурированных образов будущего,
важны люди, которые за ними стоят.
И когда структурированных образов будущего не много или практически нет,
вы способны входить в будущее и формировать его не за счет собственных капиталов, власти, силы, связей,
а за счет формирования своей повестки дня".
Д. Песков

 

Форсайт - технология формирования будущего

Форсайт (от англ. Foresight - предвидение, взгляд в будущее) - социальная технология, с помощью которой участники договариваются по поводу образа будущего и конкретных действиях.

Форсайт, как метод уже более 30 лет применяют во всем мире. Это действенный инструмент определения стратегий формирования будущего в корпорациях, государственном управлении, науке и развитии гражданского общества. Различные методологии форсайта предназначены для исследования будущего и основаны на стратегическом мышлении, принятии и воплощении стратегических решений. Форсайт-метод расширяет восприятие доступных стратегических возможностей или сферы деятельности, разрабатываемых участниками.

Форсайт: базовые принципы

Будущее можно создать. Оно зависит от прилагаемых усилий. Будущее зависит от решений участников форсайта и стейкхолдеров. Оно вариативно и не является проекцией прошлого. В зависимости от того каким мы хотим видеть свое будущее можно либо подготовиться, либо подготовить будущее таким, каким мы хотим его видеть. Можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно.

Форсайт-метод: Три уровня деятельности.

 • Предсказательные методы
 • Стратегический анализ, определение приоритетов
 • Инструменты вовлечения участников форсайта

Итак, форсайт-метод обьединяет планирование будущего и networking участников.

Форсайт - специфика работы с будущим периодом не менее 10 лет. Форсайт учитывает альтернативные сценарии развития: возможные, вероятные, желательные и даже маловероятные события. Ведь они могут оказать значительное влияние на будущее исследуемой сферы.

Форсайт как методика масштабируется и помогает сформировать согласованное видение будущего в масштабе проектной команды или государства. И даже межгосударственных организаций. Возможно сделать даже личный форсайт или форсайт будущего семьи. Методика форсайта продолжает свое активное развитие.

Основой форсайта является совместная работа участников на карте времени с тремя горизонтами событий:

 • ближний (3-5 лет),
 • средний (7-10 лет)
 • и дальний (15-20 лет).

На карте будущего с помощью модератора участники форсайта размещают карточки с описанием трендов, технологий, угроз и т.д., постепенно создавая образ будущего.

Форсайт как технология отличается от традиционных методов прогнозирования проактивностью к будущим событиям. Участники форсайта занимают активную позицию и совместно проектируют свою текущую и будущую деятельность, чтобы усилить положительные тренды, увеличить вероятность желаемых событий и нивелировать отрицательные тренды. В этом основное отличие форсайта от экспертных методов, таких как метод Дельфи и пр.

Форсайт - возможные результаты:

 • Прогноз
 • Коммуникация
 • Образование
 • Диагностика
 • Генерация проектов
 • и решение предметных задач

Источник: "Методология Rapid Foresight" Агентства Стратегических Инициатив (АСИ).